top of page

בדיקת המוכר ובעלות הדירה

בדיקת בעלות על דירה – לפני קניית דירה יד שנייה חשוב לבדוק את מצב זכויות המוכר בדירה.

טרם התקשרות בחוזה רכישה דירה, עורך דין מטעם הקונה יבדוק את מצבה הרישומי של הדירה ואת זהות "המוכר", דהיינו, כי הוא אכן בעל הדירה או חוכר הדירה, כי הדירה רשומה על שמו, כי זכויותיו בדירה נקיות, וכי אין כל מניעה למכירת הדירה.

בדיקת דירה בטאבו

אמצעי הבדיקה הבסיסי הוא בדיקת דירה בטאבו באמצעות הוצאת נסח רישום מעודכן מלשכת רישום המקרקעין (טאבו). אם טרם נרשם בית משותף או שהדירה אינה רשומה בטאבו, יש לקבל "אישור זכויות" מרשות מקרקעי ישראל או מאת חברה משכנת.

בעת בדיקת רישום דירה בטאבו, יש להשוות את פרטי המוכר כפי שהם מצוינים בתעודת הזהות אל מול נסח הרישום ו/או אל מול אישור הזכויות. במקרה בו השם בתעודת הזהות או הדרכון תואם לשם בנסח הטאבו, אך אין מספר ת"ז או שמספר הדרכון השתנה, יש לבצע תיקון הרישום באמצעות תצהיר זיהוי.

נסח הטאבו מלמד על מצבה הרישומי של הדירה (האם הבניין נרשם כבית משותף, זיהוי הדירה, גודל הדירה בטאבו, הצמדות, וכו'). נסח הטאבו גם מלמד על טיב זכויותיו של המוכר בדירה (בעלים או חוכר), ועל הגבלות (עיקולים, שעבודים, צווי מניעה וכו').

בנוסף, חשוב לברר מה מצבו המשפחתי של המוכר, דהיינו האם הוא נשוי או היה נשוי. בדיקה זו חשובה לאור האפשרות שלבן/בת הזוג זכויות בנכס מכוח הלכת שיתוף או חוק יחסי ממון.

עורך דין מקרקעין לרכישת דירה, מומחה ומנוסה יערוך עבורכם בדיקות אלו טרם חתימת חוזה לרכישת הדירה.

יש לבדוק האם הבעלים הרשום / המוכר הוא המתגורר בדירה או שהיא מוחזקת ע"י שוכר או פולש. אם יש בדירה שוכר, יש לבדוק את הסכם השכירות ולברר מהו מועד הפינוי, על מנת לוודא שתקבלו את הדירה במועד המסירה המוסכם. אם השוכר מסרב לעזוב את הדירה, יש לקבל התחייבות המוכר שיגיש תביעה לפינוי מושכר.

bottom of page