top of page

עיקולים, שעבודים, צווי מניעה, חובות וכיו"ב

חשוב לבדוק לפני קניית דירה יד שניה, שאין עליה שעבודים, צווי מניעה, עיקולים וכיו"ב. עורך דין מומחה לקניית דירה יבדוק עבורכם שהדירה נקיה מחובות ומזכויות צד ג

נסח הרישום ייתן לכם מידע חלקי בעניין חובות ושעבודים הרובצים על הדירה והעלולים להגביל את מכירת הדירה (הערות אזהרה, משכנתאות, שעבודים, עיקולים, הוצאה לפועל וכו').

לפני שתחתמו על חוזה רכישת דירה, ובמיוחד אם היא אינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין, יש לבדוק בנוסף גם ברשם המשכונות, ואם המוכר הינו חברה – ברשם החברות. בדיקה זו חשובה על מנת לוודא כי זכויות המוכר לא מושכנו במשכון אשר נרשם ברשם המשכונות או ברשם החברות, מבלי שנרשמה הערת אזהרה / משכנתא בלשכת רישום המקרקעין, או לחלופין השעבוד נמחק מהנסח, אך הרישום ברשם המשכונות / רשם החברות טרם נמחק. רישום שכזה עלול לסכל את העסקה, או לפחות לעכב קבלת הלוואת משכנתא בבנקים.

משכנתא של המוכר

אם רשומה על הדירה משכנתא יש לדרוש מהמוכר אישור מהבנק הממשכן בדבר יתרת הסילוק של הלוואת המשכנתא. יש לסכם עם המוכר מתי וכיצד תימחק המשכנתא, האם בפירעון הלוואת המשכנתא מכספי התמורה, או בדרך של גרירת המשכנתא לנכס חלופי. על מנת שהמשכנתא לא תמנע רישום הדירה על שמכם כשהיא נקיה משעבודים יש לעגן בחוזה את חובת המוכר לסילוק המשכנתא, ולהתאים את התשלומים למחיקת המשכנתא.

bottom of page