top of page

בדיקת דירה לפני קניה – אפשרות קבלת משכנתא

רוב חוזי מכר דירות קובעים כי אי קבלת הלוואת משכנתא לא תצדיק עיכוב בביצוע התשלומים או לביטול החוזה. לכן קונה שנתקל בקושי או עיכוב בקבלת הלוואות המשכנתא עלול להיות בהפרה.

אישור עקרוני למשכנתא

לאור האמור, רוכש דירה זהיר המתכוון לממן את רכישת הדירה בהלוואה בנקאית המובטחת במשכנתא על הדירה, יבקש מהבנק אישור עקרוני להסכמתו להעמיד את ההלוואה המבוקשת, ויתקשר בחוזה רק לאחר שיקבל אישור זה.

משמעות אישור העקרוני היא, שהבנק למשכנתאות מאשר את הסכמתו העקרונית להעמיד הלוואת משכנתא לצורך מימון רכישת הדירה, על סמך הנתונים שקיבל מכם לו, בכפוף לנכונותם, והמצאה בהמשך של מסמכים נוספים בהתאם לנהלי הבנק.

אפשר לקבל אישור עקרוני למשכנתא בהליך מהיר ופשוט, בפניה למוקדים טלפוניים של הבנקים למשכנתאות או פניה לסניפי הבנקים למשכנתאות. לבקשה יש לצרף בדרך כלל 3 תלושי משכורת אחרונים של המבקשים, תדפיס חשבון עו"ש של שלושת החודשים האחרונים, נסח טאבו של הדירה, או אישור זכויות מטעם מנהל מקרקעי ישראל או החברה המשכנת אם הדירה טרם נרשמה בלשכת רישום המקרקעין, ומסמכים נוספים בהתאם למקרה הספציפי.

עוד בעניין אישור עקרוני ניתן לקרוא במאמר "אישור עקרוני למשכנתא".

אחוז מימון משכנתא

בנק ישראל הטיל מגבלות על מי שנוטל הלוואת משכנתא. אחת המגבלות היא על אחוז מימון משכנתא שניתן לרוכש מכלל שווי הנכס שנרכש. יש הבדל בין דירה ראשונה, משפרי דיור או משקיעים, מחיר למשתכן, ועוד. מטעם זה וכן מטעמים של הקטנת הסיכון והמינוף, הבנק יתנה את מתן ההלוואה בתשלום ראשוני מינימלי ממקורותיו של הקונה. טרם חתימת החוזה עליכם לבדוק מהו ההון העצמי הנדרש, ולוודא כי באפשרותכם לגייס את ההון הראשוני המבוקש.

עליכם לקחת בחשבון את הסיכון שהשמאי מטעם הבנק יעריך את שווי הדירה במחיר נמוך ממחיר הרכישה, דבר שעלול להקטין את סכום ההלוואה אותה יעמיד הבנק, ויאלץ אתכם להשיג הון עצמי גדול יותר.

bottom of page