top of page

בדיקת המסים והתשלומים אשר יחולו על המוכר

לצורך העברת הזכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין על שמו של הקונה יש להמציא אישורים שונים. בין השאר נדרש אישור בדבר תשלום מס שבח, היטלי השבחה וארנונה. למרות שהחובה לתשלומים אלו מוטלת על המוכר, יש לקונה אינטרס להבטיח ביצוע התשלומים, ולשם כך יש לדאוג להפקדת חלק מהתמורה בידי עורך דין מכירת דירה להבטחת התשלומים.

עורך דין קניית דירה מומחה המייצג קונה, יבקש מהמוכר נתונים לפיהם יוכל להעריך את סכום הפיקדון הנדרש להבטחת  השלמת העסקה, וישאיר סכום זה בנאמנות  עד לקבלת אישורי המס אשר יאפשרו רישום הדירה על שם הקונה.

היטל השבחה

הוועדה המקומית מחייבת בהיטל השבחה בגין תכנית אשר השביחה את הדירה. מקובל כי חבות בהיטל השבחה בגין תכנית שקיבלה תוקף טרם חתימת ההסכם חלה על המוכר, בעוד היטל השבחה בגין תכנית שתקבל תוקף לאחר חתימת ההסכם יחול על הקונה.

הפיקדון האמור לעיל אמור לכסות גם את היטל ההשבחה הצפוי, שכן חוב היטל השבחה לרשות המקומית ימנע קבלת "אישור עירייה" לרישום הדירה בלשכת רישום מקרקעין.

ניתן לברר בוועדה המקומית לתכנון ובניה האם יחול חיוב בהיטל השבחה, בעת המימוש.

למידע מפורט על היטל השבחה ראה: היטל השבחה – מדריך מפורט.

מס שבח

רשויות המס מוציאים אישור לרישום בטאבו רק לאחר תשלום מלוא מס השבח. יש לבדוק בעזרת עורך דין קניית דירה מומחה את גובה חבות מס השבח. סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי אם לא ניתן אישור מס שבח לאחר תשלום 40% מהתמורה, על הקונה לשלם מקדמה על חשבון מס שבח בשיעור 15% מהתמורה, ובמכירת זכות במקרקעין בידי חבר בני-אדם – 7.5% מהתמורה, וכנגד תשלום זה יינתן אישור לרישום. ככל ששולם סכום ביתר, יוחזר הסכום העודף למוכר. למידע נוסף ראו – מס שבח מדריך למוכר דירה 2022.

bottom of page