top of page

בדיקת סביבת הדירה

בדיקת השכונה

במסגרת בדיקת דירה לפני קניה, יש לעשות גם בדיקה במעגל הרחב יותר. רצוי לברר אודות השכונה, עומסי התנועה, מרחק מאזורי תעסוקה ומסחר, מצב השרותים לקהילה, והביטחון האישי.

כן חשוב לאתר מטרדים בסביבה הקרובה לדירה, כגון מוקדים לשידור סלולארי, אתרים לסילוק פסולת, רחוב סואן במיוחד (מידע על מוקדים לשידור סלולארי, ואתרים לסילוק פסולת ניתן לקבל באתר המשרד לאיכות הסביבה).

רצוי לבקר בדירה ובסביבתה מספר פעמים, בימים שונים ובשעות שונות, כגון: אמצע שבוע וסוף שבוע, באור יום ובלילה, במטרה לבחון את טיב הדירה ולעמוד על מצבה הפיזי, כמו גם מאפייניה השונים.

בדיקת חוזה רכישת דירה

הבדיקה הכי חשובה בעת רכישת דירה יד שניה, היא בדיקת חוזה רכישת דירה. חוזה רכישת דירה יד שניה הוא מקיף ביותר, כולל פרטים רבים, וממנו נגזרות הזכויות והחובות שלכם. בדיקת חוזה רכישת דירה מתבצע על ידי עורך דין רכישת דירה מקצועי אשר יבדוק את החוזה לפרטי פרטיו, לרבות ההצהרות שלכם ושל המוכר; לוח תשלומים דירה יד שניה; התחייבויות המוכר; פיצויים בהפרת חוזה ועוד ועוד.

זכרו – לא לחתום על זיכרון דברים!

הטיפ החשוב ביותר הוא: לא לחתום על זיכרון דברים. חשוב לדעת ש"זיכרון דברים" הינו מסמך מחייב, ודינו כחוזה קניינית דירה לכל דבר ועניין. לכן, אין לחתום על זיכרון דברים ללא ייעוץ משפטי על ידי עורך דין קניית דירה, ועל אחת כמה וכמה שלא לחתום עליו טרם סוכמו הדברים החשובים והמהותיים. זיכרון דברים שנחתם ללא ייעוץ משפטי צמוד הביא לא אחת להתדיינויות משפטיות ארוכות וכואבות.

bottom of page